THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Một số giải pháp để làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên
Chủ đầu tư Nhóm tác giả Nguyễn Văn Ngọc, Lê Thanh Tuyết, Nguyễn Văn Tùy
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 12/07/2019
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

Một số giải pháp để làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên:

* Một là: Công tác thông tin và truyền thông

* Hai là: Huy động nguồn lực, thi công các công trình:

* Ba là: Giải quyết nhanh gọn chế độ, chính sách đối với các hộ dân thuộc diện di rời, giải phóng mặt bằng..

* Bốn là:Thành lập các Ban vận động nhân dân, Ban giám sát cộng đồng từ xã đến các xóm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

 

 

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Nguyễn Văn Ngọc Văn phòng HĐND-UBND thị xã 33.4
2 Lê Thanh Tuyết Thị ủy Phổ Yên 33.3
3 Nguyễn Văn Tùy Thị ủy Phổ Yên 33.3
Điều kiện áp dụng - Cần có sự thống nhất trong ban thường vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã quyết liệt, thống nhất, đoàn kết cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. - Có đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao. - Ban hành đầy đủ các chủ trương, chính sách cụ thể về thực hiện công tác cấp phép đầu tư dự án, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai của các dự án. - Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào quản lý tài nguyên và môi trường để kịp thời chỉnh lý, theo dõi các biến động về đất đai phục vụ tốt công tác giải phóng mặt bằng được chính xác.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân * Công tác làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Lãnh đạo UBND, các ban, ngành và sự đồng thuận của nhân dân kết quả công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đường giao thông đến nay đã đạt được kết quả nhất định: Trong thời gian thực hiện trên địa bàn đã thực hiện nâng cấp và làm mới được 707,668 km đường giao thông nâng tổng số km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa đạt 72%. * Công tác vận động hiến đất, tháo dỡ công trình tài sản trên đất: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND các xã, cấp ủy Ban quản lý các xóm đã vận động người dân hiến đất, tháo dỡ các công trình, cây cối để thực hiện làm đường giao thông. * Hiệu quả trong việc phát triển kinh tế của thị xã Nhờ có sáng kiến, hệ thống hạ tầng giao thông được xây dựng, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của thị xã. Kết quả được thể hiện ở các chỉ tiêu: Cơ cấu phát triển kinh tế của thị xã Phổ Yên đến hết năm 2015 : Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 388.249 tỷ đồng. Trong đó: Công nghiệp xây dựng 85,1%; thương mại, dịch vụ 10,5%; nông, lâm, thuỷ sản 4,4%, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 330.400 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết năm 2018 cơ cấu phát triển kinh tế của thị xã được nâng lên rõ rệt. Tính đến hết năm 2018: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 608.815 tỷ đồng. Trong đó: Công nghiệp xây dựng 84,5%; thương mại, dịch vụ 12%; nông, lâm, thuỷ sản 3,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 602.578,5 tỷ đồng (chiếm 91,2% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh); Giá trị xuất khẩu đạt trên địa bàn đạt 24,2 tỷ USD (chiếm 96,5% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh). Nếu so sánh thời điểm trước năm 2016 và sau năm 2018 thị xã Phổ Yên đã có những bước tiến rõ rệt: Tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2015 chỉ đạt 388.249 tỷ đồng. Nhưng đến hết năm 2018 đạt: 608.815 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 3 năm mức độ tăng thêm: 220.566 tỷ đồng;
Lợi ích đánh giá của tổ chức * Theo đánh giá của Thị ủy: Việc áp dụng các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Phổ Yên giúp tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; các cấp, các ngành, địa phương trong thị xã tăng cường được việc tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định, tạo lòng tin của nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. * Theo đánh giả của UBND thị xã: Giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí “xương sống”, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội để triển khai và hoàn thành các tiêu chí khác. Chính vì vậy hệ thống đường giao thông nông thôn đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đúng mức, trong 8 năm qua đã thực hiện nâng cấp và làm mới được 707,668 km đường giao thông nâng tổng số km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa đạt 72%. Trong đó: + Đường trục xã: 192,061 km/192,061km, đạt 100%. + Đường trục xóm, liên xóm: 235,37km/357,42km, đạt 65,85%. + Đường ngõ xóm: 242,95km/327,03km, đạt 74,29%. + Đường giao thông nội đồng: 49,182km/106,176km, đạt 46,32%. - Tổng nguồn lực thực hiện: 505.058,11 triệu đồng. Trong đó: + Ngân sách TW, tỉnh:18.9961,10 trđ. + Ngân sách thị xã: 181.642,46 trđ. + Người dân đóng góp: 124.954,19 trđ. + Doanh nghiệp: 8.500,40trđ. Ngoài ra, người dân còn hiến 568.835,29 m2 ( 57ha) đất các loại, phá bỏ nhiều tường rào, cây xanh... - Kết quả đánh giá: So với quy định, tiêu chí giao thông có 14/14 xã đạt 100% chuẩn theo qui định. Đến hết năm 2018. Thị xã Phổ Yên đã được UBND tỉnh công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể đó là: Năm 2014 có 01 xã Tân Hương Năm 2015 có 3 xã gồm Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến (xã Đồng tiến nay đã chuyênr thành Phường Đồng Tiến) Năm 2016 có 3 xã gồm Tân Phú, Đông Cao, Đắc Sơn (trong đó có xã Đông Cao là xã đạt chuẩn ngoài kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên) Năm 2017 có 2 xã gồm Trung Thành, Phúc Thuận Năm 2018 có 6 xã gồm Tiên Phong, Thuận Thành, Minh Đức, Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân (trong đó có 3 xã Bổ xung ngoài kế hoạch là Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân) Có phụ biểu biểu 05 kèm theo Việc phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, yêu quê hương từ gia đình đến xóm, khu và lan toả ở các xã. Các khu dân cư đã huy động được các nguồn vốn đóng góp tự nguyện từ nhân dân (bằng tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông…), kết hợp với sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân và con, em của quê hương đang làm việc, công tác ở mọi miền đất nước vào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã đem lại lợi ích trực tiếp cho chính nhân dân, từ đó nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng cùng chung sức thực hiện tốt các nội dung tiêu chí. Hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức các xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo dự nguồn và kế thừa. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn các xã được giữ vững; diện mạo nông thôn mới được hình thành ngày một rõ nét. Có thể khẳng định rằng thị xã Phổ Yên đã thành công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện về đích trước 02 năm so với mục tiêu đề ra (theo mục tiêu đến năm 2020 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới). Với 19 tiêu chí đạt chuẩn đã đem lại một diện mạo mới cho nông thôn, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Hình thành con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp tạo được sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của toàn thể chính quyền, địa phương, việc giải phóng mặt bằng các dự án c
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
1 Văn phòng thị ủy Thị ủy thị xã Phổ Yên Tham mưu các văn bản dưới sự chỉ đạo của Bí thư thị ủy, Lãnh đạo UBND
2 Văn phòng HĐND-UBND HĐND- UBND thị xã Phổ Yên Tham mưu các văn bản dưới sự chỉ đạo của Bí thư thị ủy, Lãnh đạo UBND
3 Ban Dân Vận Thị ủy thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
4 Ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
5 Đài Truyền thanh - Truyền hình Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
6 Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN Khối đoàn thể thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
7 Thị đoàn thị xã Khối đoàn thể thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
8 Hội liên hiệp phụ nữ Khối đoàn thể thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
9 Hội nông dân thị xã Khối đoàn thể thị xã Phổ Yên Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng
10 Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Phổ Yên Thực hiện thanh tra kiểm tra
11 Thanh tra Thanh tra thị xã Phổ Yên Thực hiện thanh tra kiểm tra
12 Phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp thị xã Phổ Yên Thực hiện thanh tra kiểm tra
13 Phòng Quản lý đô thị Phòng Quản lý đô thị thị xã Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
14 Phòng LĐTB&XH Phòng LĐTB&XH Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
15 Phòng Tài Nguyên và MT Phòng Tài Nguyên và MT thị xã Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
16 Phòng Kinh tế Phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
17 Ban bồi thường GPMP Ban bồi thường GPMB thị xã Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
18 Ban Môi trường và đô thị Ban Môi trường và đô thị thị xã Phổ Yên Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB
19 ...
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register