THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Chủ đầu tư Huyện ủy Phú Lương
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 05/03/2018
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

   Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, quyết định đến nhận thức về chính trị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng và đạo đức của Đảng; những kiến thức mới về khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh;… nhằm xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

    Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ huyện Phú Lương đã luôn quan tâm coi trọng công tác giáo dục chính trị, coi công tác giáo dục chính trị là một sức mạnh, vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã phát huy, làm tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận; góp phần xây dựng lòng tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của huyện trong những năm tiếp theo.

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Ma Văn Rục Huyện ủy Phú Lương 100
Điều kiện áp dụng - Cấp ủy các cấp phải thực sự quan tâm đến nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. - Kiện toàn báo cáo viên ở cơ sở cho phù hợp với thực tiễn. - Lựa chọn được những người làm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng có khả năng truyền đạt tốt, có nghiệp vụ, khả năng thuyết trình có tính thuyết phục cao, tuyên truyền dễ hiểu, dễ nghe. - Có đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu cho việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết tại cơ sở.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân
Lợi ích đánh giá của tổ chức Qua một năm triển khai thực hiện sáng kiến nhận thấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ đã đóng góp rất lớn trong việc tạo ra sự chuyển biến mới tích cực trên các mặt: tình hình chính trị ổn định; an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, Nhân dân trong huyện đoàn kết thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội có bước tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện và nâng cao; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phần lớn kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu thực hiện cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động sáng tạo vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. Kết quả cụ thể như sau: Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác đảng, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phân công từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách từng đơn vị cụ thể, chú trọng công tác rèn luyện đội ngũ, để mỗi đảng viên đều là một thành viên gương mẫu trên cương vị công tác của mỗi người. Đảng bộ huyện đã tổ chức tổng số 32 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức 25 hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; hoàn thành việc tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. Thông qua các đợt học tập, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Sau học tập nghị quyết các chi, đảng bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 26 hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập với nhiều hình thức phù hợp. Sau học tập, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, thảo luận đăng ký nội dung "làm theo" Bác của tập thể và yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung "làm theo Bác". Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích, tạo chuyển biến tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị học tập nghị quyết của Đảng, các hội nghị báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền trên bản tin tuyên truyền nội bộ hàng tháng; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, thiết thực gắn với điều kiện tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ, các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
1 Đảng bộ huyện Phú Lương và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Lương Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên.
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register