THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Đổi mới quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 22/02/2019
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

    Trước đây việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định các cơ quan chỉ quản doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo chuyên ngành; cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cũng được lập và quản lý độc lập, ít có sự trao đổi thông tin giữa các cơ quan. Do vậy trong quá trình thống kê, báo cáo, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, trên thực tế có những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, thay đổi địa điểm, thay đổi thông tin doanh nghiệp… nhưng chỉ báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh do vậy các cơ quan có liên quan không nắm được, dẫn đến bất cập và khó khăn trong quá trình quản lý. Từ đó cần thiết phải có quy định về phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

   Sau khi nghiên cứu các quy phạm pháp luật của cấp trên, trước những bất cập của thực tế quản lý các doanh nghiệp sau khi đăng ký, nhóm tác giả đã có sáng kiến xây dựng Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

   Việc chỉ đạo xây dựng quy định được triển khai từ năm 2016 (Văn bản số 653/UBND-TH ngày 11/3/2016), sau một thời gian xây dựng, tham góp ý kiến của các cơ quan chức năng, Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh ban hành ngày 12/02/2019.

   Quy định của tỉnh ban hành

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Vũ Hồng Bắc UBND tỉnh Thái Nguyên 40
2 Bùi Thanh Hải Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên 30
3 Lại Việt Cường Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên 30
Điều kiện áp dụng - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; - Luật Thanh tra năm 2010; - Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012; - Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Luật Đầu tư năm 2014; - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. - Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; - Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại địa phương theo hướng: + Tăng cường sự phối hợp một cách đồng bộ giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. + Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. + Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp. - Tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hoạt động cũng như tăng cường theo dõi, giám sát được các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng được hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo nghiệp vụ của mình, gồm: + Bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hệ thống rủi ro. + Danh mục các rủi ro cần thiết phải theo dõi, giám sát. + Các mức độ rủi ro cần kiểm soát. + Phương thức cảnh báo, ngăn chặn và xử lý các rủi ro khi phát hiện. + Cách thức thu thập, trao đổi thông tin và cách thức đánh giá rủi ro. Trên cơ sở đó cảnh báo, phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra. - Góp phần xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh, an toàn làm cơ sở đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lợi ích đánh giá của tổ chức - Thông qua việc áp dụng sáng kiến, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp được phân định rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Các cơ quan quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. - Áp dụng sáng kiến giúp việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin doanh nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật. - Công tác phối hợp trong thanh tra doanh nghiệp được đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về nội dung thanh tra, kiểm tra; không cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra; không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. - Thực hiện sáng kiến không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register