THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn trong các cấp hội phụ nữ huyện phú lương, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 - 2020
Chủ đầu tư Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 01/01/2018
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

Đối với mục tiêu, giải pháp xây dựng hệ thống chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân đối với xây dựng phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tại mỗi gia đình, địa phương. Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Tập trung công tác lãnh đạo, tổ chức, quản lý, truyền thông vận động, giáo dục, cung cấp kiến thức về phát triển kinh tế theo hệ thống chuỗi hàng hóa từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ đảm bảo an toàn thực phẩm tới các tầng lớp phụ nữ và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chính sách, chương trình về hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa; Xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Xây dựng các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Viêtgap có địa chỉ tin cậy cung cấp tới người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng dân cư; Xây dựng các cửa hàng giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn và ký kết hợp đồng với các bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể,  c&a

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Khuông Thị Kim Nhung Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lương-TN 100
Điều kiện áp dụng - Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động công tác chăm lo đời sống cho phụ nữ dựa trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn. - Công tác tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tại địa phương cần bám vào các nội dung thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2027” của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới” của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên triển khai những hoạt động phù hợp trong các cấp Hội, đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ giải quyết các vấn đề thực tiễn đã đặt ra. Kịp thời kiểm tra, giám sát và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân
Lợi ích đánh giá của tổ chức * Hiệu quả kinh tế - Xây dựng hệ thống chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư tưởng, hành động của CB, HVPN, người nông dân, giúp họ hiểu được rằng, trong sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm mới là điều kiện tiên quyết và sống còn để duy trì và phát triển. Các loại nông sản khi áp dụng quy trình VietGap nên giá bán và giá trị sản xuất cũng cao hơn. - Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, nhà hàng, bếp ăn bán trú tập thể - hợp tác xã, tổ hợp tác - hội viên phụ nữ được hình thành. Nhờ vậy, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên phụ nữ khá thuận lợi, đem lại giá trị kinh tế cao, khuyến khích được thành viên hợp tác xã (HTX), HVPN tham gia. - Thúc đẩy kết nối giữa sản xuất và thị trường từ đó mang lại lợi ích, thu nhập cao hơn cho người sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản an toàn. Xây dựng mạng lưới và trang bị kỹ năng bán hàng, phát triển thị trường cho các thành viên tổ hợp tác sản xuất nông sản an toàn; nâng cao trình độ chuyên môn năng lực chỉ đạo sản xuất cho cán bộ chuyên môn. - Phối hợp đội ngũ cán bộ khuyến nông phụ trách các dịa phương tham gia hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho các hộ nông dân trên địa bàn. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông sản an toàn cho 250 – 300 hộ dân. * Hiệu quả xã hội - Mở rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông sản an toàn tạo nguồn sản phẩm hàng hóa lớn ổn định, lâu dài, tạo điều kiện cho người nông dân tiếp thu phương thức canh tác mới, xây dựng mô hình sản xuất tập trung có giá trị hàng hóa lớn đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của cả người sản xuất và người tiêu dùng. Đối với người tiêu dùng là thay đổi về nhận thức, về phương pháp nhận diện và tiêu dùng nông sản an toàn. - Xây dựng vùng chuyên canh với diện tích lớn ngày càng được nhân rộng là cơ sở chuyển đổi toàn bộ diện tích nông sản còn lại chuyển dần sang mô hình sản xuất theo hướng an toàn, lợi nhuận kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. - Khi cửa hàng giới thiệu sản phẩm hoạt động ổn định sẽ hình thành hệ thống các cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn 15 xã, thị trấn và dần mở rộng trên phạm vi các huyện lân cận. * Hiệu quả môi trường Góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường so với sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống hiện nay, bởi hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giảm tồn dư còn đọng lại trong môi trường. Đồng thời bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register